ÄRFTLIGHET VID FABRYS SJUKDOM

Hur får man Fabrys sjukdom?

Gener kan liknas med små informationspaket som finns i alla kroppens celler. Generna innehåller en kod som talar om för cellerna vad de ska göra. Man kan likna dem vid ett datorprogram för kroppen. Om en person får Fabrys sjukdom eller inte, beror på vilka gener personen har ärft från sina föräldrar.

Vid Fabrys sjukdom finns ett fel i den gen som bestämmer hur enzymet alfa-galaktosidas A ska produceras. Felet gör att det produceras för lite, eller ibland inget, alfa-galaktosidas A. Det kan också vara så att det enzym som produceras inte fungerar på rätt sätt. Detta leder till att ämnet globotriaosylceramid (Gb-3) inlagras i olika delar av kroppen vilket är grundorsaken till Fabrys sjukdom. 

Hur överförs Fabrys sjukdom från föräldrar till barn?

Alla kroppens gener ingår i små strukturer som kallas kromosomer, som  finns i varje cell. Varje mänsklig cell innehåller 23 par kromosomer, det vill säga sammanlagt 46 stycken. I varje par kromosomer finns en kromosom från mamman och en från pappan. Ett av de 23 kromosomparen avgör om barnet blir en pojke eller en flicka. Dessa könskromosomer finns i två varianter: X och Y. Kvinnor har två X-kromosomer i alla sina celler (skrivs ofta XX). Män har en X-kromosom och en Y-kromosom (skrivs ofta XY). Den könsbestämmande kromosomen innehåller även andra gener än X och Y som reglerar mycket annat i kroppen. Där finns bland annat en gen som bidrar till blodets koagulation och en gen som ger förmågan att se färger.

Risk för nedärvning när den ena föräldern har Fabrys sjukdom

Genen som reglerar produktionen av enzymet alfa-galaktosidas A finns på X-kromosomen. Därför säger man att Fabrys sjukdom är en X-bunden ärftlig sjukdom. Genen finns aldrig på Y-kromosomen. Eftersom genen för alfa-galaktosidas A finns på X-kromosomen påverkar Fabrys sjukdom män och kvinnor olika.

Män med Fabrys sjukdom har alltid en defekt alfa-galaktosidas A-gen eftersom de bara har en X-kromosom. Det betyder att män som har Fabrys sjukdom vanligen har lite eller inget aktivt alfa-galaktosidas A. Eftersom kvinnor har två X-kromosomer har kvinnor med Fabrys sjukdom oftast en kromosom med en defekt alfa-galaktosidas A-gen och en kromosom med en normalt fungerande gen. I cellerna i kvinnans kropp inaktiveras en av X-kromosomerna genom en process som kallas X-inaktivering eller Lyons hypotes.

Detta är en slumpmässig process som sker i varje cell. Eftersom den är slumpmässig kommer det hos vissa kvinnor främst vara den fungerande alfa-galaktosidas A-genen som inaktiveras, hos andra främst den defekta genen och slutligen kvinnor med båda varianterna i ungefär lika stora andelar av cellerna. Resultatet är att symtomen, deras svårighetsgrad och åldern när sjukdomen bryter ut kan variera kraftigt mellan olika kvinnor, samtidigt som symtomen kan vara lika svåra som hos män.

När fadern har Fabrys sjukdom

En man överför sin X-kromosom till sina döttrar och sin Y-kromosom till sina söner. När en man har en gen för Fabrys sjukdom överför han den defekta alfa-galaktosidas A-genen på sin X-kromosom till alla sina döttrar. Även döttrarna kommer alltså att ha en X-kromosom med genen. X-kromosomen med Fabry-genen överförs inte till sönerna (eftersom fadern endast överför sin Y-kromosom till dem och de vanligen får en X-kromosom utan sjukdomsgenen från sin mor).

Män med den defekta genen överför den till alla döttrar, men inte till söner. Kvinnor med den defekta genen har 50 % risk att överföra den vid varje graviditet

Män med den defekta genen överför den till alla döttrar, men inte till söner.

När modern har Fabrys sjukdom

En kvinna överför en av sina X-kromosomer till både sina söner och döttrar. Om en kvinna har Fabrys sjukdom är det oftast bara den ena av hennes två X-kromosomer som innehåller en defekt alfa-galaktosidas A-gen. Det innebär att risken är 50 % (vid varje graviditet) för att hon ska överföra kromosomen med sjukdomsgenen till sina söner eller döttrar. När sjukdomsgenen överförs till barnen får alla (både söner och döttrar) Fabrys sjukdom.

Kvinnor med den defekta genen har 50 % risk att överföra den vid varje graviditet.

Kvinnor med den defekta genen har 50 % risk att överföra den vid varje graviditet.

I avsnittet om familjetestning förklaras det hur kunskap om mönstret för nedärvning kan användas som stöd för diagnosen hos andra familjemedlemmar som kan ha Fabrys sjukdom.